UMELCI POZOR! Od nového roku sa vám menia pravidlá zdaňovania!


Od januára 2016 si umelci môžu vybrať spôsob zdaňovania. Buď budú vyplňovať daňové priznanie, alebo ich zdaní organizácia (firma), ktorá im platí.

Nové možnosti zdaňovania

V zdaňovaní umelcov nastanú od januára 2016 zmeny, hoci zákon im stále dáva možnosť voľby postupovať naďalej podľa pôvodných pravidiel.
Povinnosť „zabezpečiť pre štát daň z odmeny za umelecký výkon“ však zákon prioritne kladie ako povinnosť inštitúcii, ktorá umelcovi vypláca peniaze, teda napríklad divadlu, televízii, reklamnej agentúre, alebo aj firme, ktorá si napríklad vystúpenie umelca objednala.

V praxi to bude fungovať tak, že pred vyplatením príjmu umelcovi zrazí takáto inštitúcia z hrubej odmeny 19-percentnú daň a odvedie ju správcovi dane aj s oznámením o zrážke. Umelcovi príde na účet odmena znížená o 19 percent ( prípadne aj o príspevok do literárneho fondu ). Ak by tak platiteľ odmeny neurobil, správca dane bude nezrazenú daň vymáhať u tejto vyplácajúcej inštitúcii, nie u umelca.

Umelec má na výber

Ale pozor! Tento postup bude povinnosť aplikovať aj pri zmluvách uzavretých pred 1.1.2016, pokiaľ bude odmena vyplatené po tomto dátume. Umelec sa ale môže rozhodnúť, že si neželá nechať zrážať daň vyplácajúcou firmou, alebo divadlom a príjem chce mať vyplatený v hrubej hodnote a uviesť ho v daňovom priznaní, kde si bude mať možnosť uplatniť či už skutočné, alebo paušálne výdavky. V takomto prípade je dôležité, aby sa o tejto skutočnosti písomne dohodol s konkrétnou inštitúciou, pre ktorú účinkuje, pričom táto musí po skončení roka všetky takéto dohody oznámiť daňovému úradu.
Umelec sa môže pri každej uzavretej zmluve rozhodnúť inak. Rovnaký postup s možnosťou voľby sa od 1.1.2016 použije aj pri zahraničných umelcoch vystupujúcich na Slovensku.

Aký postup je výhodnejší?

Pokiaľ sa umelec rozhodne pre zrážkovú daň, teda, že mu firma, divadlo, televízia a podobne, vyplatí čistý príjem po zdanení, nemá viac s jeho zdaňovaním starosti. Tým sa vyhne aj odvodom do zdravotnej a sociálnej poisťovne, byrokracii, nákladom na účtovníka, jednoducho má od dane z príjmov aj od odvodov pokoj. Daň však zaplatí zrejme o niečo vyššiu akoby platil pri podaní priznania, pretože si nemá ako uplatniť daňové výdavky, nezdaniteľnú časť na daňovníka, prípadne manželku, či daňový bonus na deti. Jeho odvody sa však budú rovnať nule, čo naozaj stojí za zváženie.

Ak je však umelec platiteľom DPH, aj napriek zrážkovej dani, bude zrejme musieť viesť účtovníctvo a podávať daňové priznanie. Umelec, ktorý má príjmy zo zahraničia bude ich aj naďalej musieť priznávať a podávať daňové priznanie.

Stav do 31.12.2015

Do konca roku 2015 zdaňujú umelci svoje príjmy vždy prostredníctvom daňového priznania. Zmluvy uzatvorené podľa autorského zákona, na základe ktorých podávajú svoje výkony sú väčšinou uzatvárané tak, že umelec dostáva odmenu ako keby v dvoch častiach – časť za tzv. vytvorenie diela alebo vytvorenie umeleckého výkonu, a časť odmeny za tzv. udelenie súhlasu na použitie diela (tzv. licencia, alebo tantiéma ).
Tieto dva príjmy sa v daňovom priznaní uvádzajú v dvoch rôznych riadkoch, pričom pri každom z týchto príjmov sa môže umelec rozhodnúť, či ako výdavok uplatní preukázané skutočné výdavky, alebo využije 40-percentný paušál, ktorý je ročne maxímálne 5 040 eur. Zatiaľ, čo z príjmov za vytvorenie diela musí odvádzať štátu aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, z príjmov za použitie diela odvody do poisťovní neplatí.

autor: Ingrid Cicáková – ADEA, daňové poradenstvo a spracovanie účtovníctva

S pozdravom
TEAM VÝBORNÁ HUDBA

vyborna_hudba_logo_polaroid_600px

Zanechať komentár